FRAGMENTA BOTANICA,

FIGURIS COLORATIS ILLUSTRATA, AB ANNO 1800 AD ANNUM 1809

PER SEX FASCICULOS EDIT A.

OPERA ET SUMPTIBUS

NICOLAI JOSEPHI JACQUIN.

"toii ie lie BADAN M

PN YT

RD CI GED CME VIENNAE AUSTRIAE

TYPIS MATHIAE ANDREAE SCHMIDT,

TYPOGR UNIVERSIT

180 9.

VIRO ILLUSTRISSIMO

JOSEPHO BANKS,

REGI A CONSILIIS INTIMIS, BARONETO, BALNEI EQUITI, REGIAE SOCIETATIS LONDINENSIS PRAESIDI, PEREGRINATORI CELEBERRIMO, HISTORIAE NATURALIS CULTORI CULTORUMQUE FAUTORI

MUNIFICENTISSIMO,

AMICO VENERANDO,

HAEC FRAGMENTA SUA BOTANICA

DICAT AUTOR.

PRALREALIO,

Oi botanicas non paucas in adverfaria conjeceram, quas majorem partem fio tempore inferere Catalogo Horti Schónbrunnenfis edendo fuerat ani- mus. At vero cum illarum plurimz apte intelligi fine additis figuris haud potuif- fent, atque ha tam numero quam amplitudine, tum etiam ipfarum obfervationum extenfio, moli & forme, quas excedere catalogus non debet, minime convenif- fent; propterea fententiam mutavi, & catalogum emittam omni five figura five defcriptione deftitutam, has in fingulari hoc opere Botanicis propofiturus füb titu- lo Fragmentorum, quoniam fragmenta vera funt, absque ullo ordine per fasci- culos oblata, & mera Obfervationum Figurarumque farrago botanica. Acce- dit, quod in his non minus de aliis agere ftirpibus potero, ad hortum Schónbrun- nenfem omnino non fpectantibus; plantarum quoque jam a me defcriptarum ne- glectas, vel ex defectu tunc omiffas, nunc notas partes in complementum earun- dem hic explanare, dein vegetabilia, fi que in hortis noftratibus occurrant nova, figuris illuftrare, etiamfi flores non produxerint; abfoluto Horti Schonbrunnen- fis tertio & ultimo volumine, füperftites non minus ibidem ftirpes adumbrare, five quod tunc primum floreant, five quod nove hofpites ferius advenerint; & tan- dem in anteriores proprias hallucinationes animadvertere, nifi ab aliis jam ani-

madverfum fit. Unum in hoc opere facere aufüs fum, quod a pluribus forte non

laudabitur. Scilicet plures jam per annos aliquot in horto Schönbrunnenfi colun- tur frutices, qui vegetant quidem, fed ita ut ne florem producturi effe videantur. Horum poffideo fpecimina ficca florentia filveftria optima, qua delineanda cura- vi cum colore & habitu ramulorum foliorumque defimptis ex ftirpe viva; florum colore ab autoptis indicato. Feci autem illud rariffime, & folum ubi flores majo- res & facillime erant extricandi. Exemplum primus hic fasciculus offert in Mi- mofa faftuofa. Fasciculi fcfe mutuo, tabularum numeris textuque non interrup- tis, fequentur, donec fimul volumen conftituerint aptum; quorum ultimo tunc ti-

tulus adjungetur. Dabam Vienne Auftriz Calendis Martiis wpcco

T POTHOS CRASSINERVIA. Jacq. coll. vol. 4. pag. 122. Jacq. icon. vol. 3.tab. 609. Tab.1.Fig.1.

Ap illo tempore, quo defcriptionem figuramque hujus planta edidi, quam maxime illa in- crevit, ut folia nunc habeat, quae quatuor cum dimidio pedes longitudine fesquipedemque fere latitudine zequent; fic aucta etiam in fpadice fcapoque, tamen femper acaulis. Primum fic fructum dedit maturum anno 1795 menfe Aprili, alia planta menfe Julio, & plures fubfequis annis diverfo zefiatis tempore. Spadix lente in fructum abit, maturum poli quinque vel fex menfes, tandem octo uncias longum & inferne fescuncialis diametri, fane fpeciofum. Den- lime tunc obfidetur baccis, corolla multo longioribus, a vicinis prementibus fucceflive extra ambitum protrufis, quee tunc pendent a filis tribus quatuorve, que principio craffiora, a pon- dere baccarum elongantur, & capillaria evadunt. Et ha quidem bacca (unt fecunda, femina duo includentes, quorum unum plerumque abortat. Reliquae, faltem apud nos, femine defü- tuuntur, nec extra ordinem exprimuntur, etiam duplo minores, & minus vel vix fucculente. Omnes fimiliter nitida funt, oblonge, obtufe, faturate rubrae, & biloculares. Pulpa efi fub- dulcis, fatua, & fubflavescens. Semina folitaria, obtufe ovata, glabra & cinerea. Terre mandata germinant poft duas tresve hebdomadas. Folia primorum menfium funt omnia corda- ta, ut aliam futuram plantam indicare videantur; dein lanceolata fequuntur folita. Siftuntur in tabula totus fructus, bacca a filis fuis pendula folitaria, femen, & plantula trimeftris.

2, ROYENA HIRSUTA. Linn. Tab. 1. Fig. 2.

Ipfam ftirpem florentem defcripfi in Collectaneorum volumine 5. pag. 110. tab. 13. fig. 1. Subfequis annis fructus aliquot tulit maturos cum feminibus fecundis, quos hic propono. Peri- anthium perliltit cum foliolis quinque reflexis & virentibus. Pericarpium fubrotundum, fere uncialis diametri, ad tactum holofericeum, coriaceo - carnofum, flavescens, uniloculare , quin- quevalve; valvulis lanceolatis, acutis, patentiffimis. Semina oblonga, fubteretia, exiguo mu- crone terminata, nitida, caftanei coloris cum macula nigra fuperne, numero quidem naturali decem, fed plerumque pauciora, dum quaedam abortant; inclufa &. involuta fingula proprio glutini dulci fatuo & odoris fubnaufeofi, quod forti demum frictione inter digitos abfcedit. Iliiusmodi lobi glutinofi funt decem, contigui, fed fejuncti, ut facile ab invicem feparentur, haud aliter atque arilli in malvis. Hi, qui femine carent, fuperne & inferne corpusculum caftaneum inclufum habent, rudimentum opinor feminis. Medio in fructu ex receptaculo communi columna attollitur quinquefulcata , pallide flava, apice guinguedentato & patulo, cui lobi glutinofi adhxfere. In tabula exhibui fructum integrum pendulum cum calyce; eundem

cum valvulis fuis expanfis cum tota loborum glutinoforum compage; femen; lobum fierilem, & columnam connectentem ac fuftinentem lobos. i

3. SENECIO TELEPHIFOLIUS. Jacg. Tab. 1. Fig. 3.

Radix ramofa, annua. Caulis teres, nitidus, purpureus, totus ramofus & foliofus, ere- ctus, bipedalis, vix calamum craffus. Folia alterna, ex bafi cuneiformi obverfe ovata, obtufa, A

2 ferrata, glabra , crallula , ab una ad duas uncias longa, infima veluti in petiolúm angustata, fumma feffilia vel femiamplexicaulia. Pedunculi terminales, ramofi, multiflori, bracteolis mu- niti, erecti. Calycis oblongi & glabri fquama interiores unius ordinis plures, acuta, apice fphacelate , erect; exteriores pauciffimae © breves. Corolla flavae radius primo patentiffimus, dein totus revolutus. Ex Proniontorio bone Spei. Sub dio floret Junio & Julio. "Tabula fiftit caulem plantee junioris, florere incipientis.

4, SENECIO LONGIFOLIUS. Linn.

Caulis fruticofus, teres, calamum craflus, tripedalis, ramofus, inferne glaber, caterum afper & viridis. Folia funt fparfa, lineari-lanceolata, acuta, dentata, afpera, rigidula, hirtula; feffilia, unam alteramve unciam longa, ut inter congeneres nomen triviale longifolium minime mereatur, fumma feepius integerrima. Pedunculi terminales , ramofi, laxi, [ubcorymboli, gra- ciles, fcabri, longi, ad divifiones bracteolis linearibus fuffulti. Calycis glabri fguamee interio- res apice fusco fphacelati, exteriores breves cum apice albo. Radius flavus, patentiffimus, cum disco concolore. Crescit ad Promontorium bona Spei. Floret Junio & Julio.

5. SENECIO HALIMIFOLIUS. Lim:

Totus odore terebinthinaceo praeditus. Caules ex eadem radice plures, feptempedales ; digitum vel pollicem cralli, fruticofi, teretes, ftriati, ex fusco cinerei, erecti. Rami numerofi, juniores virides. Hi, uti & folia utrinque, imprimis dorfo, obducuntur tomento arachnoideo, preffe adheerente, & tritu abfcedente. Folia fparfa; ferrata, acuta, coriacea, ipfa bafi breviter appendiculata & brevillime fubdecurrentia; in ramis inferioribus obverfe ovata, [ape tres uncias longa cum latitudine fescunciali; in ramis füperioribus fublanceolata multoque minora. Flores lutei, breviter pedicellati in pedunculis communibus ramofis, faftigiatis, terminalibus, modo brevibus & paucifloris, modo longioribus & paniculam amplam formantibus, Crescit in Oriente, Floret Julio & Augufto.

©. GORTERIA SQUARROSA. Linn.

Caulis fruticofus, teres, glaber, fuscus, a foliis delapfis leviter tuberculatus , bafi cala: mum vel digitum craílus, a quatuor ad octo pedes altus, ramofiffimus, debiliffimus , fractus tri- tusque haud grate odoratus. Rami virgati, longillimi, toti foliofi, glabri, fæpe erecti, junid- res virides. Folia conferta, lineari-lanceolata, mucronata, rigidula, ciliata pilis albis & pree- terea cartilagineo - fpinulofa, utrinque glabra, pátentiffima vel tota imbricatim reflexa, parum: per adnata & decurrentia atque hic villofula, dimidiam vel integram unciam longa. Flores ter: minales , folitarii, felfiles, in fummis foliis magis approximatis, odorati. Calycis communis polyphylli (guamae omnes foliis fimillima funt. Corolla flava. Ex Promontorio bone Spei: Floret Junio,

7. MYRICA QUERCIFOLIA. Zinn. Tab. 1. Fig. 4.

Frutex totus glaber, ramolus, erectus, tripedalis; trunco digitum crallo rámisque tereti- bus; fuscis & a foliis dilapfis tuberculatis. Folia fparfa, oblonga, in petiolum brevem angufta- ta, acutula; finuato - pinnatifida, rigidula, ad lentem fubtus punctata, patula, numerofa, fes- cuncialia. In mare amenta funt axillaria, folitaria , teretia, obtufa, breviter petiolata, erecta, vix femunciam longa. Sguamee dente, fubrotúnde, acute, concave, patentiffime, uniflore, virides cum fuffufo hic illic rubore. Calyx alius nullus. Corolla nulla. Filamentum unicum, fubulatum , femibifidum, fquama brevius; in cujus quolibet apice anthera fiat erecta, quadri- loba, obtufa, fuperne purpurea & ex albo muricata, cum polline omnium minutiffimo. In foe- mina amenta [unt axillaria, folitaria, feffilia, minuta, oblonga, compofita ex fquamis pluribus , imbricatis, fubrotundis, concavis, virentibus , omnibus fterilibús excepta terminali fumma, in

3 qua ablconditur germen fubrotundum, definens in duos ftylos divaricatos longos rubros punctis- que feabros. Bacca unilocularis, globofa, granis albis cereis obducta; magnitudine feminis coriandri. Ex Promontorio bona Spei. Floret Aprili. Tabula fiftit ramulum florenten mascu- lum, amentum integrum auctum; auctumque flórem unicum; ex faemina partem ramuli unifolii florentis; partem ramuli fructescentis ; dein aucta amentum baccam & femen.

8, EUCLEA RACEMOSA. Dim. Tab. 1: Fig. 5.

Frutex totus glaber. Rami fusci, teretes, a foliis dilapfis tuberculati. Folia lanceolata , obtufa, integerrima, fubtus venofa, firma, vere buxea, uncialia, alterna, petiolis brevibus crallis purpureisque innixa. Racemi axillares, multiflori, nutantes, punctis fcabriusculi, bra- cteolis ad pedicellos muniti; foliis breviores. Flores parvi, odore caryophylli aromatici pre- diti, calyce viridi quadripartito petalisque quatuor albis, fariffime apud nos illo quinquepartito & his quinis. Solam pollidemus faeminam, qua floret Octobri & Novembri. In tabula confpi- citur ramulus florens, & auctus flos, utrinque confpectus.

9. ROYENA LUCIDA. Linn. Tab. 1. Fig. 6.

Hiec arbuscula in hortis botanicis paffim colitur, lic nota, ut fupetfedere defcriptioni pof- fim. Fructüm vero quum raro ferre foleat, fzzpe apud nos Augulto maturescentem, hunc defcri- bam. Calyx in fructu maturo eft fubrotundus, fexfulcatus, fex apicibus acutis & bifidis conni- vens, hinc totus claufus nifi quando ab aucto pericarpio nonnunquam rumpitur, fordide virens cum bafi rübente. Pericarpium fubrotundum, calyci inclufum, cujus fere magnitudine, minu- tillime ad lentem tomentofulum, fiyli parte perfiftente mucronatum, fanguineum, nec fulcatum, nec dehiscens, cgnftans ex pellicula tenui & pulpa dulci, firmiter adh&rente. Semina plerumque

quatuor, fingula proprio arillo inclufa, glabra, fuscescentia, hinc angulata, inde convexa & fulculo infcripta.

IO, AMARYLLIS LONGIFOLIA. Linn. Tab. 2. Fig. 1.

Defcriptioni hujus planta in Collectaneorum vol. 4. pag. 205. date addo fequentia. In caldario folia etiam tripedalia evadunt, lata tum inferne duas cum dimidia uncias. Variat flori- bus totis faturate purpureis, & etiam Augulto vel Septembri floret. Folia trans lucem numerolis lineolis transverfis & minutiffime punctata confpiciuntur, ad oras albociliatula. Junio fructum maturum tulit, quem tabula filtit una cum [capi parte. Eft capfula fubrotunda, trilocularis, co- riacea, non diffiliens, fed marcescens. Semina maxima, fere femper folitaria, imo in tota cap- fula.feepe dumtanat unicum, obliteratis tunc dillepimentis.

11. DRIMIA ELATA. Jacg. Tab. 2. Fig. 2.

Tandem heec planta fructum tulit menfe Decembri. Pedunculi tune omnes eriguntur. Eft capfula obverfe ovata, triguetra, membranacea, cinerea, glabra, trilocularis, trivalvis. Semi-

na in guolibet loculamento duo vel tria, oblonga, obtufa, comprella, nitida, atra. In tabula depingitur pars racemi fructescentis cum femine.

12, GLADIOLUS BREVIFOLIUS. Jacg. Tab. 2. Fig. 3.

Plurima individua plante hujus Gladioli ab illo tempore, quo illam in Collectaneorum volumine quarto defcripfi , quotannis floruerunt, nec ulla alia habuit folia, quam brevia fpathe- formia illa, de quibus dixi. "Tandem novam fobolem crearunt, & hujus bulbus femper produ- xit folium unicum, enfiformi -lineare, acutum, glabrum, firiatum, bis terve obliquum, ere- ctum, firmum, integerrimum , femipedale aut altius; ad medium fere usque vaginis foliorum aliorum fpatheformium, qualia in [capo florente effe folent, inclufum. Bulbus autem adultus

4 nunquam tale folium emifit. Variat etiam florum magnitudine & colore. Duas ifiiusmodi varie- tates tabula exhibet, quarum altera fobolem ad latus habet foliofam.

13, DRACAENA DRACO. Linn. Tab. 2. Fig. 4.

Arbor draconis quaedam Vienna in horto füburbano Haruckeriano anno 1756 floruit, quo ego tempore in America peregrinabar ; atque hzc illa eft, que ab hortulanis Arbor draconis anguftifolia vocatur. Alia, quae apud eosdem latifolia audit ob folia duplo latiora, floruit in horto Cefareo Schónbrunnenfi anno 1768, quando Schemnizii in Hungaria degebam ; ut itaque illarum neutram videre florentem mihi contigerit. Utriusque arboris hiftora confali poteft in Dif- fertatione de duabus draconis arboribus, quam celeberrimus Crantzius edidit, anguftifolia flores defcribens ex folis hortulani Haruckeriani figuris, latifolize autem Schónbrunnenfis ex autopfia. Non folum has fpecie, fed vel ipfo effe difiinctas genere, Crantzius contendit; cui contradixe- runt Murray , Berens, aliique, ne fpecie quidem diverfas, fed omnino eandem utramque elle, allerentes. His ego, qui neutrius flores videram, autoribus occupatus, eorumque effatis filus , obiter duntaxat examinavi poftea fructificationem Dracenz illius latifolie, quam ferius bis ite- rum florere in horto Schónbrunnenfi confpexi, nec quidquam fuper hac fcripto notavi; quam in- curiam meam ad primam oblatam novam occafionem corrigam. Anno 1789 dono illufiriffime viduz Principis Caroli a Lichtenftein, qua jam a pluribus annis hortum Haruckerianum pollidet, plures flirpes exotica ad delectum meum in hortum botanicum transmigrarunt. Non ultra in ifto horto vifebatur Arbor draconis anguftifolia illa, que ibidem anno 1756 floruerat; nam Cran- tzius ex fide hortulani narrat, illam poft peractam fructificationem in ramos extendi coepiffe, nec hortulano contradicit, quando ipfe eandem duodenis annis ferius examinavit: quare periiffe, credibile eft. Alia autem unica aderat Arbor draconis anguftifolia, absque ullo ramo fimplicif- fima, cujus truncus preter frondem octodecim altitudine pedes aequabat; quam cum non capie- bat caldarium horti botanici, fofTze ad quinque pedes excavate lateribusque coctis veftitze impofi- ta juxta caldarii funeftras fuit. Hic anno 1795 fpadicem paniculatum amplillimum, oblique ere- ctum, floribus fructibusque maturis deinde onufium, protulit; cujus ramulum florentem, ad vi- vum ia fupra dicta tabula fiftit, erectum quidem, qualis in fpadice erigebatur. Pedi- celli uniflori & aggregati unico geniculo inftruebantur, in quo fponte folvebatur pars pedicelli fuperior una cum floribus numerofis illis ,. qui in fructum non abibant; parte inferiore in fpadice perfifiente. Bacca omnes aurantize & uniloculares unicum femen globofum fovebant; dum reli- qua duo loculamenta cum feminibus fuis evanuerant. In tabula exhibentur aucta ftamen cum parte petali antice vifum , idem cum petali lacinia integra confpectum a latere, tandem piftillum. Poft fructificationem peractam bafis fpadicis & ipfa trunci contiguus apex cariem traxerunt, qua etiam plura folia amifit; fed vulnere fponte fanato novum ex apicis latere ramum produxit. An- no autem proximo menfe Octobri, quando caldarii tectum ruinam minitabatur, tolli illam opor- tuit, & ob defectum alius caldarii altioris in hortum Schónbrunnenfem vecta fuit; fed ab aéris inclementia & ab ipfa vectione multum palla, poft paucos ibidem menfes lenta confumptione interiit. Sunt in caldariis noftratibus plura utriusque fpeciei individua.

I4. SEPTAS CAPENSIS. Linn. Tab. 2. Fig. 5.

Tota glabra eft. Radix eft tuber informe, nigrieans, perenne. Caulis annuus, fimplex, teres, purpurascens, erectus, pennam columbinam craflus, unam alteramve unciam altus. Fo- lia oppofita, duo paria, petiolata, ex bafi cuneiformi fubrotunda, crenulata, craffula. Pedun- culus terminalis, erectus. Flores umbellati, pedicellati, pauci. Involucrum minutiffimum. Perianthium heptaphyllum; foliolis lanceolatis , acutis, concavis, patentibus, perfiftentibus. Petala feptem, oblonga, acuta, sequalia, patentia, alba, calyce duplo longiora. Filamenta feptem, fubulata, erecta, petalis breviora. Anthere fubovate, erecte, flavae. Germina fep- tem, oblonga, gibbofe conniventia in globum, definentia in totidem fiylos filiformes erectos A calyce breviores. Stigmata obtufa. Capfule feptem, polyfperme. In noftris individuis hic partium numerus conftans eft, Ex Promontorio bone Spei. Sifütur tota planta.

15. SANSEVIERÍA FRAGRANS. Jacg. Tab. 2. Fig. 6.

Eft hoc planta Aletris fragrans Linnei , in hortis botanicis paffim obvia, florum odore gratilfima ; fed cujus fructus erat hucusque, opinor, ignotus. Hunc tandem unicum in horto nofiro botanico anno 1792. largita eft ; baccam fcilicet fubrotundam, glabram, magnitudine pili, fordide flavefcentem , mollem , unico femine fubrotundo gravidam ; quam fuiffe in origine con- jicio trilocularem. Patet fic ex tota fructificatione , effe ad Sanfevierias amandandam. '

16. SIDA GIGANTEA. Jacg. Tab. 2. Fig. 7.

lcon hujus arboris, quàm in Horti Schönbrunnenlis volumine altero exhibui, jam ante plusculos annos imprelfa colorataque füerat, quando primum fructum dabat; unde defcriptus quidem , fed non depictus fuit. Addo igitur hic ejusdem figuram cum femine.

17. ADENANTHERA PAVONINA. Linn. Tab. 2. Fig. 8.

Figuram hujus arbuscule in tabula 23. voluminis quarti Collectaneorum edidi ; hic fifto figuram leguminis dehiscentis ex arbore filvefiri , quum apud nos flores omnes decidere fo- leant.

18, OEDERA ALIENA. Linn. Tab. 2. Fig. 9.

Hanc in altero volumine Horti Schónbrunnenfis defcripfi & delineavi. Haud inutile erit, hic addere fructus receptaculum , ‘pofi dilapfa femina flores fieriles centrales adinftar fasciculi firmiter retinens, tum etiam receptaculi partem auctam. ,

I9. SELAGO SPURIA. Linn. Tab. 3. Fig. 1.

Caulis fuffruticofus, ramofus, teres, erectus. Folia conferta, feffilia, linearia, denticu- lata, glabra, acuta, uncialia, patentiffima. Pedunculi foliolofi, corymbofi, apice fpicam ge- rentes oblongam , obtufam, denfe imbricatam, fuccelfive in fummitate florentes, tandem une ciales. Bractez inter flores oblongae. Corolla violacea, tubo limbum fuperante. Fructum non

perfecit. Ex Promontorio bone Spei. Sifütur fumma pars caulis cum aucta corolla. Floret Augufto & Septembri.

20, SELAGO CORYMBOSA. Linn.

Tota fubodorata eft. Frutex bipedalis, fempervirens, totus ramofus & denfifime folio- fus, difformis, debilis ; trunco fusco, tereti, calamum crallo ; ramulis virentibus & villofulis. Folia numero incerto fasciculata, filiformia, integerrima, obtufula, ad oras. per lentem rariter hirtula, felfilia, patentiffima, leete virentia. Ramuli terminales corymboli, erecti , filiformes, villofi, foliolis minimis alternisque veftiti, plus minus unciales, fummitate in alios ramulos bre- ves corymbofe divifi, in quibus flores fitu alterno locantur fubpedicellati cum aliis paucis termi- nalibus feffilibus. Bracteola ad fingulos flores linearis, concava, hirtula, longitudine calycis, cui appreffa. Figura Commelini habitum plante quidem noftre reprefentat , fed folia multo la- tiora floresque majores quam in horti individuis, qua exacte fpeciminibus capenfibus ficcis con- gruunt. Perianthium monophyllum, quinquepartitum , perfiftens ; laciniis linearibus, acutis, fubeequalibus, erectis, villofulis, ciliatis. Corolla monopetala, alba. Tubus infundibulifor- mis, longitudine calycis.. Limbi quinquefidi laciniz oblonga, obtufe, fubequales, patentilli- me, tubo longiores. Filamenta quatuor, filiformia, longitudine corollae, quorum duo interio- ra furfum , exteriora duo longiora deorfum flexa. Antherze oblonge , incumbentes , lutez.

Germen fubrotundum. Stylus filiformis, fere longitudine ftaminum. Stigma bifidum , obtufu- lum. Fructum non perfecit.

6 21. SELAGO POLYSTACHYA. “Linn.

RES fe dale aois, fere totus foliofus ; trunco calamum cralfo ; ramís teretibus, adultis fuscis & glabris , junioribus ad lentem fubvillofis. Folia plura fasciculata, linearia, ob: (ufa, felfilia, carnofula, glabra, vix unam tertiam uncie partem longa , omnino numerofa & denfe pofita. Corymbus terminalis ex fpicis plusculis multifloris erectis & fescuncialibus. Brac- tea ad fingulos flores lanceolata , acuta, ciliata, hirtula, calycis longitudine. Comnielini a Lin- nao citata planta mihi non videtur huc pertinere. Perianthium monophyllum, femiquinquefi- dum, perliltens ; laciniis lanceolatis, acutis , fubsegualibus , erectis , hirtis , ciliatis. Corolla monopetala, alba. -Tubus cylindricus, calyce paulo longior. Limbi quinquefidi lacinie ob- longe, obtufz , patentillime, longitudine tubi, quarum due fuperiores paulo breviores & an- guftiores. Filamenta quatuor, filiformia, erecta , faucem corolla parum fuperantia, quorum duo paulo longiora. Anthera oblonge , incumbentes , lutea. Germen fubrotundum. Stylus filiformis, longitudine ftaminum. Stigma obtufum. Semina non tulit. Floret in horto Augu-

fio & ee |

22, NERIUM Short: Kew. Tab. 5. Fig. 2.

Adeo fimile Nerio Oleandro, ut diu ceu mera ejus varietas habitum, cum eodemque fue- rit confufum. Optime tamen & certillime diftinguitur ab Oleandro foliis calycinis totis erectis, nectariisque multo magis divilis. Tum folia folent effe longiora, in filveftri fpecimine fere fe- mipedalia. Odor etiam huc aliquid facit, qui autem tepe debilis efi. Sifitur ramulus cum fio-

ribus pallidis, tum feorfim flos ex alia fürpe profunde purpureus

23. MELANTHIUM CILIATUM. Linn. Tab. 3. Fig. 3.

-Bulbus carnofus, albus, óvato-fübrotundus , pifi magnitudine aut triplo major, tunica higre majori laxe inclufus ; bafi hinc concavus, unde fibre radicales oriuntur ; inde fulco longi- tudinali exaratus & ex bafi bulbillum novum proferens. Folia inferiora radicalia & longe vagi- nantia , reliqua vere caulina, omnia refpectu vaginarum alterna, lanceolato-linearia, acuta, ad oras per lentem minutiffime cartilagineo-crenulata, bafi cucullata, glabra, longiora femipedalia & dimidiam unciam lata. Caulis teres, glaber, fimplex , pennam columbinam craffus, erec- tiusculus. Flores in fummo caule pauci, alterni, feffiles. Petala unguiculata, lanceolata, ex- terne rubra cum bafi flava, intus flava cum bafi rubra. Caplula uncialis cinerascit. Totus cha-

racter genericus legitur in Collectaneorum volumine 4. pag. 100. Illic ceu novam fpeciem pro-

pofui fub titulo Melanthii uniflori ; fcilicet primis quatuor annis omnes individua plante, que plures floruere, unicum florem terminalem, hinc veluti pedunculatum , protulerunt ; unde in errorem incidi, quem nunc corrigo , dum planta ad flatum magis vegetum pervenille viden- tur, cujusmodi unam tabula reprafentat cum bulbo , a tunicis liberato, utrinque confpecto.

24. GNAPHALIUM SQUARROSUM. Linn. Tab. 3. Fig. 4.

Caulés plurimi fuffruticofi ex radice ramofa in ambitum adfcendunt, inferne magis minusve procumbentes , modo fimpliciffimi, modo ramofi, teretes, incani, lanuginofi, calamum crafli , a dimidio ad pedem longi, toti foliofi, terminati una cum fingulis ramis in capitulum florum fimplex vel compofitum fellile convexumque. Folia alterna, feffilia, lingulata, obtufa, craffu- la, tota lanata & incana, integerrima, patula, inferiora longiora & fescuncialia. Flores par- vi, odore balfamico preediti, fubfeffiles vel brevibus pedicellis lanatis donati. Calycis commu- nis oblongi & imbricati (guama lanceolato-lineares, mucronate, concave, ad oras denticula- te, inferne lanatze; fuperne glabre X recurvate ; intima in principio rubra, dein, cum corol- la prodit, albidae. Corollule omnes infundibuliformes ; foemineae in ambitu cum limbo quadri- fido; hermaphrodite in disco cum limbo quinquefido. Pappus pilofus. Receptaculum nudum.

7 Ex Promontorio bone Spei. Floret Majo & Junio. Siftuntur caulis; aucti flos poft expanfionem cum calyce radiato, idemque ante eandem.

25. HORTENSIA OPULOIDES. Lamark. Tab. 3. Fig. 4

Caules plures , fuffruticofi, plus minus pedales, teretes , erecti, glabri. Folia oppofita, breviter & cralle petiolata, ovata, vel obverfe ovata, acuta, ferrata, venofa, nitida, crallula, quatuor uncias longa & duas cum dimidia lata. Cyma terminalis, erecta, ampliffima , fpecio- fa, plerumque quinquefida ; ramis fubdichotomis rubentibus & inferne faepe bracteola una al- terave caduca inftructis.. Flores in dichotomiis breviter pedicellati, erecti, fertiles, inodori. Reliqui omnes longe pedunculati, fteriles ut plurimum ; in quibus calyx monfirofe augetur in foliola quinque vel quatuor maxima, fescuncialis diametri, primo alba, dein eleganter rofea, tandem iterum cum virore albentia, in quibusdam individuis nunc denuo fanguinea, & ultimo fusca, quando marcefcunt & pereunt, ceterum ovalia, obtufula, expanfa, fzpe inaequalia, nonnunquam corollam ftaminiferam in centro gerentia , plerumque autem fola petala quaedam monftrofa, quorum uti G ffaminum numerus inconfians eft. Character florum fertilium hic ob- fervatus a me fuit. Scilicet Perianthii pentaphylli foliola funt lanceolata, acuta, patentiffima & virentia. Petala quinque; lanceolata, acutula , concava , patentillima , calyce fere duplo longiora. Filamenta decem, fubulata, patentia, petalis paulo longiora cum antheris didymis. - Germen fubrotundum. Styli duo vel tres, cralli, recurvati, cum ftigmatibus obtufis. Capfula fubrotunda, birofiris vel triroftris, feminibus numerolis ovatis minutisque plena. Quantumvis a Junio & Julio, quando floruerunt , in caldario ad usque Februarium perftiterint vegeta fub- fequentem , capfulaeque ad volumen pervenerint, quod in flore aucto tabula confpicitur, non tamen fuerunt perfecte mature , ut de loculamentorum numero recte judicare potuerim. Vi- fum mihi germen ef fuiffe fubinferum. Crescit in Japonia. Siftuntur in tabula cyme florentis ramulus ; ad lentem auctus flos fertilis, a tergo confpectus fine ftaminibus, a facie cum iisdem; dein tres flores fieriles., setate diverfi.

26. VELTHEIMIA UVARIA. Wilden. Tab. 4. Fig, 1.

Radices fasciculate, plurime, longe, calamum & dra crallee, pallide. Folia. radica- lia plurima, enfiformia, acute carinata, acuminata , ad oras fcabra, ceterum glabra, quatuor & ultra pedes longa, debilia. Scapus centralis, teres, glaber, erectus, firmus, tripedalis, di- gitum craffus, fuperne in racemum fpiceformem denfiffimum erectum tandemque pedalem ter- minatus. Flores breviter pedicellati, numerofiffimi, denfiffime imbricati, adhucdum claufi ru: bri & patentillimi, expanfi flavi & penduli, foetidi. Spatha vage & ad pedunculos. Calyx nul- lus. Corolla uncialis, fucco melleo plena, monopetala, lt bali globofa , fupra hanc in- curva, dein verfus limbum ampliata; limbi fexfidi laciniis femiovatis, rotundatis , concavis, breviffimis, crectis. Filamenta fex, fubulata, ex receptaculo orta, erecta, corolla ventri ac- cumbentia, eadem multo longiora, flava. Antherae oblonge , fubinewnbentes: flavefcentes, Germen fuperum, ovato-pyramidale , triquetrum, flavefcens. dol filiformis, fitu ftaminum. iisdem paulo longior, inferne virens, fuperne flavens. Stigma trifidum. Capfula ovato-acuta, triguetra , glabra, fusca, trilocularis, trivalvis. Semina folitaria, nigra, nitida. Pedunculi in fructu eriguntur. Recte ab Aletri celeberrimus Wildenow feparavit. Capfula autem minime alata a Veltheimiis modice disjungit. Tabula exhibet fpicam apud nos quotannis ab Aprili ad Junium Ipeciofam, florem feorfim, & fructus.

27. SAGUS RUFFIA. Jacg. Tab. 4. Fig. 2

Videtur Palma Raphia effe, cujus mentionem facit celeberrimus Jullieu in Generibus fuis pag. 18. cui flores monoicos tribuit. Ex fide hortulani aulici Francisci Boos autopte, hzc pal- ma .colitur in bortis infulee Mauritii , dicta incolis Sagoutier de Madagascar, ubi filveftris no»

8

men habet Ruffia. Frondes illi funt pinnat&. Spadices ex frondium alis pendent undique pas niculati, aliquot pedes longi, cruris craffitie, denfiffimi, ex quibus in tabula mea duo parvi ramuli repraefentantur ; colore illo, quo nunc funt, expreffi. Ergo non poteft effe Palma Sagu Rumphii amb. vol. 1. pag. 74. tab. 18. Plures fecum, ex femine enatas , palmulas vivas ex infu- la Mauritii attulerat, fed omnes in itinere ipfo fucceffive perierant. Hzc ille. Fructuum for- ma fubrotunda a Sago Geertneri differre videtur, nifi fic variet. Nunc fpadices huc allatos de- fcribam, ex quibus totus character genericus facile intelligetur. Spadix in omnibus partibus fuis nitet, compolitus ex fubftantia fibrofa tenaci. Omnes ejus rami ramulique veftiuntur vaginis circularibus imbricatis. Ex hisce fingulis in ramulis ultimis fitu difticho & alterno flores folita- rii exeunt, fuperne foli mares pedicellati, inferne longo ordine fole fzeminze feffiles. Maribus perianthium eft triphyllum ex foliolis lanceolato-oblongis, acutis, concavis, & erectis. Co- rolla nulla. Filamenta fex, lanceolata , acuta, erecta , brevia. Anthere haftate , long, erectae, calyce breviores. Piftilli ne vel rudimentum confpicitur. Faminis perianthium eft tri- phyllum, inferum ; foliolis mutuo fefe involventibus & germen arcte circumdantibus ; extimo bipartito, in altera oppolită parte profundius, rotundato , fere longitudine germinis ; fubfequo duplo breviori, hinc rotundato & integerrimo, inde fuccelfive decrescente ad balin bifidam ; ter- tio & intimo ovato cum ore integro; totumque germen ferme ambiente. Stamina nulla. Ger- men ovatum. Stylus breviffimus , erectus. Stigma fimplex. Pericarpium fubrotundum, ftylo ' acuminatum ; parvi pomi magnitudine, uniloculare; cortice donatum nitidillimo & in gibbulos rhombeos fulco longitudinali medio infcriptos elevato ; qui in germine funt fquame deorfum im- bricatee & arcte appreffze. Semen unicum, fubovatum, olleum, fiffuris exterioribus in fubltantiam penetrantibus. Figure indicant a ramulum fructefcentem ; 4 ramulum florentem cum germi- ' nibus quibusdam jam in fructum abeuntibus ; c femen ; 4 idem transverfe fectum ; e partem corticis pericarpii, ut ejus crallities & interior fuperficies pateant ; reliqua aucta, f fquamam ramuli florigeram , in cujus altero latere fedet feemina ; g florem mafculum integrum ; 4 eun- dem dempto calyce 3 i feminam auctam ; / eandem ex oppolito latere vifam ; m eandem dempto calycis foliolo extimo ; z precedentem ex latere oppolito ; o eandem poft dempta duo foliola exteriora cum folo foliolo fuperftite intimo ; p piftillum.

28. ACALYPHA INDICA. Linn.

Ex radice annua caulis attollitur fesquipedalis , calamum craflus, totus ramofus, teres; hirfutus , erectus, purpurafcens. Rami patentes, hirfuti. Folia ovata, acuta, argute ferrata, rugofula, utrinque villofa, ab una ad duas uncias longa, petiolo fuo modo longiora, modo bre- viorà aut sequalia. Spice mascule in eadem planta diftinctee , graciles , lineares, aphylle, plus minus unciales, ad folia inferiora axillares, fupra bafin involucro faemineo feflili conni- vente & fterili infiructae. Spice feminez terminales & in fummis foliis axillares, cylindric ; tote hirfutee , erectae, breviter pedunculate , fubunciales, denfa. Involucrum fingulis flosculis fubrotundum , concavum , apice late truncato fere ad unam tertiam acute incifo-dentatum. Crescit in Malabaria & Zeylona. In caldario floret a Julio ad Septembrim.

29. ACALYPHA VIRGATA. Lim.

o Tota glabra. Caulis fruticofus, teres, firiatus, ramolus , fuscus, fexpedalis , pollicem crallus. Rami virgati, ab uno ad tres pedes longi. Folia alterna, fubbifaria, breviter petiola- ta, lanceolato-ovata, cuspidata , obfolete ferrulata, venulofa, tres quatuorve uncias longa cum, petiolo purpurafcente & vix femunciali. Crescit in Jamaica. Per plures jam anhos in caldario horti Schönbrunnenfis culta vegetat leetiffime , fed florere negat.

30. BOEHMERIA RUBESCENS. Jacg. Tab. 3. Fig. 1.

Eft Urtica arborea Linnzi, ab Urticis feparanda. Caulis arboreus, ramofus, erectus, te- res, glabriusculus , fuscus, octopedalis; ramis junioribus denfe villofis & virentibus. Folia

9

alterna, petiolata, elliptica, acuminata, obfcure crenulata ut videantur integerrima, utrinque villofa, trinervia, venofa, longiora quatuor vel quinque uncias longa cum petiolo villofo fess cunciali. Sub finem Maji ex tepidario in dium translate folia fuccelfive utrinque fanguineum colorem adipiscuntur. Folia fumma femper minora evadunt, tandem bracteis fimilia ; ex quo- rum alis fpice egrediuntur unciales aut longe breviores, quas flores minuti inodori & aggregat! occupant, Ha omnes paniculam fimul formant fatis amplam. Flores masculi & feminei ple- rumque fic mifti funt, ut feemina una locetur duos inter mares. Nonnunquam tamen mas alter deficit. Mares etiam interdum fine ulla femina foli totas fpiculas obfident. Involucrum hexa- phyllum ex foliolis lineari-lanceolatis acutis hirfutis rubrisque mares & feminam luscipit, dum ante feminam utrinque adhuc aliud foliolum acuminatum & brevilfimum modo adeft, fæ- pius deficit. Maribus perianthium eft tetraphyllum ; foliolis oblongis, concavis, obtufis cum mucrone, villofulis , albis cum affufa purpura, erectis. Corolla nulla. Filamenta quatuor, fubulata, craffa, albida , antico margine tuberculis insegualia, calyce longiora, inferne erecta, fuperne recurvata. Anthere oblonge, didymae, albidae. Piliillum nullum. In feeminis calyx & corolla defiderantur. Germen eft ovatum , albidum. Stylus craflus, ruber, erectus , hirfu- tus, maribus longior , definens in ftigma clavatum obtufum rubrum & villofum. Semen uni- cum, nudum, fuscum. Crescit in Tenerifa. Floret primo vere. In tabula reprafentatur fo- lium rubefcens ; dein aucta omnia eo ordine , quo fefe excipiunt; feemina ; pedicellus cum duobus maribus unaque femina ; Damen ; calycis masculini foliolum a dorfo vifum ; mas; pe- dicellus cum uno mare nondum expanfo & una faemina.

31. EHRETIA LAXA. Jae. Tab. 5. Fig. 2.

Hujus arboris defcriptionem & figuram dedi in Horto Schônbrunnenh. Anno 1798 tan- dem primos maturos fructus dedit; baccas fcilicet fubrotundas , pulpofas , rubras , magnitu- dine pifelli, quatuor femiaibus fcetas. Ramulum fructefcentem femenque hic exhibeo.

32, MORUS MAURITIANA. Jacg. Tab. 5. Fig. 3.

In Collectaneorum volumine tertio arborem defcripli, foliis integris donatam. Ouotan- nis fructus maturos copiofe largitur, ex quibus plurima foboles enata fuit. Heec primis annis folia inferne panduriformia habet, cujusmodi ramum tabula fiftit.

33. ASTER FRUTICULOSUS. Linn. Tab. 5 Fig. 4.

Caulis fruticofus, paniculatus, teres, erectus, fuscefcens, bali digitum crallus, bipeda- lis. Folia conferta, in ramulis primum prodeuntibus veluti fasciculata, ex oblongo linearia, obtufa, integerrima, brevillime petiolata, ad lentem punctis elevatis denfe bullulata, caeterum glabra, femuncialia. Pedunculi ex ramulis terminales , folitarii , uniflori, graciles , biuncia- les. Calycis cylindrici & nitidi fquamz interiores ad apicis marginem caftanee. Corollule ra- dii czerulez, tridentate. Corollula disci flavae cum limbo quinquefido. Et alia ad characterem Linnai. Ex Promontorio bone Spei. Floret Majo & Aprili. Ramulus florens fiftitur. Com- melini figura individuis noftris minus convenit.

34. DISANDRA PROSTRATA. Linn. Tab. 6. Fig. 1.

Tota planta hirtula eft. Ex radice perenni caules plures in ambitum egrediuntur herba- cei, teretes, longillimi, profirati, ad fingula folia radicantes. Hsec funt alterna, reniformi-or- biculata, crenata, longe petiolata, venofa. Pedunculi uniflori, axillares , tres quatuorve mu- luo fuccedentes, plus minus longitudine petiolorum. Corolla lutea. Flores partium numero quam maxime variant. Numerofiffimos, quos in pluribus plantis florentes vidi, fic apud nos variare vidi. Fere tot erant corollze quinquepartite quot fexpartita, exque omnes regulares; paucillima feptempartite, & he plereque irregulares, ut feptima lacinia aliis incumberet ,

C

10

imo fepe minor verticaliter interjiceretur. Nec in his numerum fequebantur aut filamenta aut calyx, numero inferiora. In quinquefidis & feptemfidis femper calycem quinquefidum, in fex- fidis eundem ut plurimum fexfidum & rarius quinquefidum inveni. In quinquefidis ftamina fem- per quinque , in fexfidis fena vidi. Videtur ergo planta potius ad pentandriam elle amandan- da. Crescit in Madera. Floret atate, In tabula exhibenturjplanta ipfa & auctum piftillum. ,

95, FAGARA SPINIFEX. Jacg. Tab. 6. Fig.:2.

Frutex decempedalis, ramofus, diffufus, totus glaber; ramis cinereis, teretibus, junio- ribus viridibus. Folia alterna, in ramis lignolis fepe fasciculatim prodeuntia, pinnata, petio- lata, inermia, trijuga. vel quadrijuga cum impari. Cofta angulte alata, biuncialis. Foliola op- polita, fubfelfilia, obverfe ovata vel elliptica, integerrima , obtufa , fubemarginata , longiora uncialia , faporis pauci ingrati, trita odoris pauci. Spine ad ortum foliorum gemine, fubu- late, rectes in trunco ramisque fparfee, que bafi quam maxime incrallantur zetate, ae fi ex tu- berculo ortum ducerent. In caldario menfe Octobri ex foliorum axillis gemme florum pro- deunt, que ad hiemis adventum fine explicatione iterum marcescunt. Crescit ad Caracas. Si- ftuntur pars trunci inferioris, pars rami fenioris , & ramulus foliofus.

56, ARALIA CAPITATA. Linn. Tab 6. Fig. 3. In hac arbore fummitates ramulorum gemmam producunt ovatam , ex plurimis ftipulis

ovatis vel oblongis compofitam, que expanduntur, folia ex alis fuis emittunt, brevique deci- dunt. Talis gemma hic figura exprimitur.

27. HYPERICUM CALYCINUM. Linz. ‘Tab. 6. Fig. A

Caules plures , fuffruticofi, ramofi ; fusci, calamum cralfi. Rami tetragoni, pedales, adfcendentes , virides. Folia oppofita, feffilia, oblonga, acutula, integerrima, glabra, fupra nitida, difiicha, fere triuncialia. Pedunculus terminalis, folitarius , uniflorus , erectus, fes- cuncialis, bafi bracteolis duabus ovalibus patulisque fuffultus. Calycis foliola late ovata, ro- tundata, fubcoriacea, glabra , integerrima, petalis; multo breviora. Corolla diametri triuncia- lis, lutea, patentillima. Stamina petalis paulo breviora. Styli quinque. Caplula ovata, acu- ta. cernua, quinquelocularis, quinquevalvis. Floret fub dio menfe Julio. Crescit circa Con- fiantinopolim. Figura exhibet ramulum florentem & fructum.

38, HYPERICUM BALEARICUM. Linn.

Frutex duos tresve pedes altus, diffufus. Caulis fenior glaber, digitum minimum craffus, ferrugineus cum epidermide fusca fecedente lacera. Junior ramique teretes & purpurafcentes tuberculis cartilagineis denfiffime oblidentur & exasperantur. Folia funt oppofita , fellilia, par- va, ex fübrotundo ovata, obtufa, repandula; rigida, fubundulata, carnofula, utrinque fimili- bus tuberculis'donata ; ceterum glabra, atrovirentia, faporis tritaque odoris ingrati. Flores terminales, folitarii , breviter pedunculati, odorati, diametri fere fescuncialis. Calycis bre- vis foliola fubrotunda, obtufa; concava, glabra. Petala lutea , longitudine fiaminum. Styli quinque. Capfula ovata, obfolete pentagona, acutula, glabra, quinquelocularis, guingueval- vis. Crescitin Majorca. Floret Junio & Julio.

29 HYPERICUM ANDROSAEMUM. Linz.

"Totum glabrum. Caulis fruticofus, anceps. Folia oppofita, ovata, obtufa, integerrima, feffilia , triuncialia. Pedunculi terminales , plures, fubdichotomi , etiam uniflori, erecti, folis duplo breviores, ex fummo foliorum pari, tum etiam interdum axillaris alius ex pro- ximo foliorum pari. Flos vix uncialis diametri. Calycis foliola rotundata , inzqualia. Fila- menta petalis luteis paulo longiora. Styli tres. Capfula ovata, trilocularis, ante maturitatem

ii

rubens nitida baccamque mentiens, dein fusca & trivalvis. Semina numerofa, oblonga , mi- nuta. Sub dio floret Junio & Julio. Crescit in Anglia, Gallia narbonenli, Italia.

40, HYPERICUM HIRCINUM. Linn.

Totum glabrum , tritumque foetens. Caulis fruticofus , ramofus , anceps, tripedalis El ultra, erectus. Folia funt oppofita, fellilia, ovata, obtufa, integerrima, ab una ad duas un- cias longa. Pedunculi terminales ramoli ex duabus paribus oppofitis & terminante impari ; alii axillares in fummis foliis folitarii, oppofiti, bifidi & biflori ; omnes erecti & foliis breviores. Calycis foliola ovata, obtufa, virentia, duo minora tribus reliquis. Petala flava, calyce duplo majora, ftaminibus paulo breviora. Germen ovatum. Styli tres. Capfula ex fubrotundo ova- ta, fusca, ftylorum parte mucronata , trilocularis , trivalvis. Crescit in Europa meridionali. Floret fub dio Julio & Augulio.

41. HYPERICUM CANARIENSE. Linn.

Totum glabrum. Caules plures, fruticofi, teretes , ramofi, erecti, fusci, pennam co- lumbinam vel calamum crafli. Folia oppofita, fubfefTilia, angufte lanceolata, acuta, integerri- ma, a dimidia ad fesquialteram unciam longa. ` Pedunculi terminales & ex fummis foliis axilla- res, ramofi, foliolis parvis bracteati, fimul paniculam formantes erectam. Flores odorati, dia- metri uncialis. Calycis virentis foliola ovata, obtufa, insequalia, quaedam fzepe inferne conna- ta. Petala flava, oblonga, obtufa, concava, patentillima , calyce quadruplo longiora. Stami- na flava, fere longitudine petalorum. Germen ovatum. Styli tres, bafi divaricati. Capfula ex ovato oblonga, acuta, obfolete trigona, glabra, trilocularis, trivalvis. Floret eftate. Crescit in infulis Canariis.

42. HYPERICUM MONOGYNUM. Linn.

Totum glabrum. Caulis fruticofus, ramofus, diffufus , teres, fuscus, digitum craflus, bipedalis. Folia oblonga, obtufa, integerrima , oppofita, feffilia, fescuncialia. Pedunculiter- minales, plusculi, uniflori vel bifidi & biflori, erecti, foliis breviores. Flores inodori, diame- tri biuncialis. Calycis foliola oblonga, obtufa , patentiffima, in flore pallide virentia, poft pe- talorum lapfum rubefcentia & brevi tota atrofanguinea. Petala obverfe ovata, flava. Filamenta longitudine corolle, flava. Germen fubrotundum. Stylus unicus, erectus, longitudine ftaminum. Stigma quinquefidum , patulum. Capfula non maturuit. Crescit in China. Floret apud nos eeftate.

43. OXALIS PECTINATA. Jacg. Tab. 6. Fig. 5.

Heec planta nonnunquam flores habet plenos, & ftaminibus piftilloque plane caret. Figur: duos iftiusmodi flores repreefentat. Anno 1798. ex bons Spei Promontorio numerofi bulbi Oxa- lidis cernuze transmilli anno fubfequo fere omnes flores plenos produxerunt, uti in figura fexta videre eft. | |

44. POTHOS GRANDIFOLIA. Jacg. Tab. 7. Fig. 1.

Tandem menfe Septembri anno 1799. primos fructus maturos produxit in uno fpadice, cu- jus partem inferiorem ad medietatem usque occupabant denlillimo agmine bacce obverfe ovate, truncate, a vicinis comprimentibus obtufe & obfolete angulata, biloculares, fanguine cum fuffufo colore violaceo, tandem decidue & a filis tribus quatuorve pendula, eadem ratione ac in Potho craffinervia. Semina folitaria, obverfe ovata, glabra. Bacca minores unicum femen continent, altero abortante. Anno 1790, quo in Collectaneorum volumine quarto defcriptionem hujus plante concinnavi, caule omni carebat, unde acaulem dixeram, & pro radice folas habe-

1$

bat fibras fasciculatas terétes longàsque, nullibi nodofa rubrave ; unde concludebam elle diver. fam a Plumieri Dracontio in Plantis americanis pag. 48. defcripto delineatoque , & a Swartzii Potho macrophylla. Ab illo tempore planta caulem attollere ccepit, nunc fesquipedalem car- pumque craffum, radicantem, & a foliorum delapforum cicatricibus vere & quam maxime no- dofum , quem tamen Plumierus perperam radicem nuncupavit. Cum illuftri Swartz credo nunc, fuam, Plumerianam meámque liirpem effe tandem, quaimvis caulis in planta horti Schönbrun- nenfis neutijuam rubra fit, fed carnem habeat pallidam cum centro circuloque flavo & ad mars binem virehtem, que coloris diverfitas forte pendebit a loci & climatis discrimine. Ut melius hac res oculis pateat, adjunxi in tabula partem caulis cum fectione transverfa. Leefus glutine adftringente & cum acredine exficcante obducitur. Nodorum fuperficies plana primo fubftantia rubiginola , fungum igniaridm mentiente & molli tegitur , dein fusca, tandem cinerea evadit, eeguabilis & glabra. Nomen triviale Swártzii haud coincidit cum meo, nam + uang Graecis lonè gum eft, nec magnum; & longitudo atque magnitudo ideas excitant non easdem. Nescio, quo pacto Botanici voce illa abuli fint; dum Convolvulum Solanumque vocaverint macrocarpum lo- co megalocarpi, qua dua plante fructus fubrotundos; hinc fane non longos, proferant. Idem de macrorrhizo & macrophyllo. Tabula exhibet partem caulis, fcapum fructefcentem, ejus- dem transverfam fectionem , & femen ; quod ‘terre commillum poft quadragintà dies germinat , a radicula ad fuperficiem terre elevatür, üti in adjecta figura videre eft, dein primum folium cordatum promit, ut in figura alterà.

45. CINERARIA VISCOSA. Ait. Kew. Tab. y. Fig. 2.

Ex Promontorio bone Spei. In horto Kewenfi dicitur effe biennis. Apud nos altero qui: dem tertiove statis anno perire folet; fed habemus unam individuam plantam, que jam noven- nis efi ; & caule gaudet lignofo, fusco; tereti, bafi digitum crallo, & octo uncias alto ; ut forte in patria fuffrutex fit. Folia funt fparfa in ramulis junioribus viridibus villofis & viscofis, in pe- tiolum angultata, parva, pinnatifide lobata, acuta, tota villofa & viscofa. Pedunculi termina- les, uniflori, erecti. Calycis communis cylindrici & fuboctophylli [guama lineari-lanceolate, toncavee, acute, sequales, erecte, hirlute, viscofee, virentes, unius ordinis. Corollula in tadio feminex, albe, circiter quinque. Tubulof in disco circiter decem, fordide aurantiacee. Antherx lutez. Calyx in fructu patentifftmus. Floret a Julio ad Augufium. Siftitur in tabula plantula biennis ad rädicem truncata, auctus flos radii.

46. CORYPHA MINOR. Lin. Tab. y. Fig. 3.

, Defcriptionem & figuram dedi in Horti vindobonenfis volumine tertio. Singulariter fe habet ejus radix, que ex bafi rotundatà fquamisque veftita attollitur faepius extra terram in fe- mipedalem erectumque conum ; dum femper ad fuperficiem terre folia fine omni caudice egre- diuntur. Hiec in planta adultiore nunc jain fimul habent tres pedes in diametro, innixa petioló plusquam tripedali. Figura exhibetiftiusmodi radicem. Alize duze in horto Schönbrunnenfi co- luntur palme, que fimili radice adhucdum altiore gaudent, etiam flabelliformes, inter fefe fpes cies diftincta ; altera ex Caracas fub titulo Palma redonda advecta, altera ex Florida.

47. CORYPHA UMBRACULIFERA. Linn.

Unicam pollidet hortus Schónbrünnenfis individuam hujus fpeciei plantam, jam anno 1753 ex Hollandia adlatäm. Lentiffimi incrementi; quotannis unicum folium protrudit & explicat, dum unicum quoque marcescere folet. Truncus nunc eft infra folia quadripedalis & diametri fesquipedalis, fed totus adhuc petiolorum reliquiis adheerentibus veltitus. Folia omnino fant duodecim plus minus. Petiolus efi feptempedalis, carpum inferne craffus, dorfo teres , facie canaliculatus, glaber, erectus. Folia funt vere pinnatifida , fed ob pinnarum ad duas tertias usque connatarum dispolitionem & directionem flabelliformia, novem pcdes lata, quinque pe- des longa, circumfcriptione (ubrotunda, plicata, nitida. Cofta tripedalis efi. Pinne utrinque

| 13 circiter quadraginta cum impari, ad oras integerrime , acuminate , femibifide, cum interjectis - filis. Crescit in Malabaria.

48. HYPOXIS ALBA. Linn. Tab. 7. Fig. 4.

Tota glabra eft. Bulbus fubrotundus, avellanze nucis magnitudine, orchidum more fu- pra fibris radicalibus auctus. Folia pauca, fubteretia, acutula, erecta, vix femipedalia, una cum (capo bafi plusculis fpathis inclufa. Scapus teretiusculus , gracilis, fanguineus, erectius- culus, inferne